koos swart

Nostalgie

Contact

Home

Het 300 jarig bestaan van

Hoogezand en Sappemeer


Info uit "Regiokrant"  van 10-09-2003

Copyright © 2017 H. Swart - http://www.koosswart.com

1628-1928 - Martenshoek had het leuke idee, om bij het Hoogholtje een turfpoort op te richten, die dus door zijn eigen substantie spreekt van het verleden, maar ook draagt de emblemen van het handwerk, de landbouw, handel, scheepvaart en het fabrieks-wezen,- gesymboliseerd door het aambeeld, de ploeg, de driemas-ter en het tandwiel. Zoo was de ontwikkeling in tijdsorde ook inderdaad en zoo laat het wapen der gemeente ons zien.

Steeds meer vindt onder goede leiding de ruitersport ingang onder de landbouwersstand in de provincie Groningen. Een bewijs daarvan ziet men o.a. hier. De heer Elema van Holwierde verwierf met zijn 'lones' de 2e prijs op het springconcours tijdens de sportfeesten te Hoogezand op 9 Mei. We geven deze mooie momentopname van den sprong.

Een der grootste glanspunten van het feest buitenshuis was zonder twijfel de groote historische-allegorische optocht, die de gehele ontwikkeling van het woeste veen tot dezen modernen tijd met  sport  en vakvereenigingen in beeld bracht. Prins Hendrik was er voor over gekomen, om mede van alles te genieten. Op de foto links zien we Z.K.H. heel duidelijk met den heer Oldenburger, de Comm. Der Koningin en de Burgemeesters (de H.H. Jonkeren en Bartels) terwijl op de foto rechts het hooge gezelschap de stoet laat passeren voorbij het Hotel Faber te Hoogezand.

Onder de mooi versierde straten (Slochterstr, Kalkwijck, Kielestraat) trekt vooral dezen Stationsstraat de algemene aandacht en het opschrift op deze welkomst-poort is geen leeg woord! De tuinbouw immers is het nieuwe terrein dezer veenkoloniën, waarop men zich met de aloude energie succes verwerft. Een paarjaar bestaat nog slechts de Veilingvereen, en reeds is de omzet uitgedrukt in 't getal f 65.000!  Wij wenschen dat een tuinbouwschool spoedig wordt toegestaan.

De Veïlingvereeniging 'Hoogezand-Sappemeer' demonstreerde met dezen wa-gen die in 't midden een schildenij gaf met een beeld der vele broeikassen, terwijl verschillende gewassen alles nog verduidelijken.

De optocht getuigde van het talent van den ontwerper, den Heer E.F.W. Brinkman. Ook het historisch gedeelte was belangwekkend. We geven hier een afbeelding van het begin: de oerbevolking, de monniken, hellebaardiers en voetknechten.

De groote, bloeiende Twee-Eenheid Hoogezand-Sappemeer viert een uitnemend georganiseerde gemeenschappelijke feest op breede wijze. De verlichting is er een aantrekkelijk onderdeel van. De langgerekte vorm der streek maakt een overzicht lastig, maar des te beter kunnen we een apart gedeelte laten spreken. Zoo lijkt dit gebouw van 't Instituut Hommes (foto hiernaast) in de royale gevel-illustratie een sprookjeshuis!

  

De Gymnasiek- en Sportvereenigingen vormden een fleurig fragment van den langen stoet, die 's avonds bij fakkellicht nog meer pupliek trok dan des daags.

Deze pagina is beschikbaar gesteld door Dhr. S. Meijer, te Hoogezand [vermelding op Pagina van Regiokrant]