koos swart
50 jaar H-S
50 jaar H-S

Nostalgie

Contact

Home

50 jaar Hoogezand-Sappemeer

Info uit "Regiokrant"  van 24-03-1999

Copyright © 2017 H. Swart - http://www.koosswart.com

Donderdag 1 april

Herdenking samenvoeging

Hoogezand en Sappemeer

HOOGEZAND-SAPPEMEER - Donderdagavond 1 april wordt in het gemeentelijk cultureel centrum het Kielzog in Hoogezand de samenvoeging van Hoogezand-Sappemeer als één gemeente herdacht.

Naast het daadwerkelijk stilstaan bij de samenvoeging, op die dag precies vijftig jaar geleden, zal ook aandacht worden besteed aan de vijftigjarige inwoners van Hooge­zand en Sappemeer. Zo vindt er een huldiging plaats van vijftigja- rigen die in de maanden maart en april zijn geboren ofwel in het hu­welijk zijn getreden in 1949. Verder wordt er een triviantspel gespeeld. Vertegenwoordigers van de negen in de huidige Hoogezand- Sappemeerster gemeenteraad ver­tegenwoordigde politieke partijen, zullen tegen elkaar in het strijd­perk treden. Dat gebeurt onder lei­ding van kwismaster Jaap Wester- diep.

Die avond ‘vindt ook de uitreiking van de Aletta Jacobsprijs plaats door burgemeester Van der Linde.

Foto-tentoonstelling

HOOGEZAND - Van 27 maart tot en met 5 april organiseert de His­torische Vereniging Hoogezand- Sappemeer en omstreken in sa­menwerking met het Gemeente-ar- chief een fototentoonstelling met de titel ‘Hoogezand en Sappemeer in de voorbije eeuw’.

De tentoonstelling geeft aan de hand van veelal unieke en oude opnames, het veranderende straat­beeld, de ontwikkelingsgang van de twee verschillende veenkolo­niën naar één moderne industrie- gemeente weer.

De tentoonstelling wordt gehou­den in het voormalige Aletta Ja- cobslyceum aan de Noorderstraat

151 in Sappemeer en is op werkda­gen geopend van 19.00 tot 22.00 uur en op zon- en feestdagen van 14.00 tot 17.00 uur.

De officiële opening vindt plaats op vrijdagavond 26 maart door Commissaris der Koningin, Hans Alders.

Daaraan voorafgaand vindt in de Koepelkerk een bijeenkomst plaats waar het bestuur van de Historische Vereniging gastheer zal zijn. De heer K. Bos, voorzitter van de vereniging, zal daar een toespraak houden en er is een le­zing door de heer Hachmer over ‘Sporen uit het verleden in het he­den’.

Herdenkingsconcert

HOOGEZAND-SAPPEMEER Woensdag 31 maart vindt in het gemeentelijke cultureel centrum het Kielzog een herdenkingscon­cert plaats rond het thema ‘Vijftig Jaar Hoogezand-Sappemeer als één gemeente’.

De deelnemende verenigingen zijn: het fanfarekorps H-S, het christelijk fanfarekorps Juliana, het christelijk mannenkoor Prins Alexander, het koninklijk man­nenkoor H-S, het operettekoor Pro Burletta, de modem vocal group The Young Ones, het jeugdkoor Bombardon en het popkoor Sing & Swing. Het totaal aantal deelne­mers bedraagt vierhonderd. Het

concert wordt gepresenteerd door Hanneke Kappen en begint om 19.30 uur.

Uit de deelnemende verenigingen is een programma-commissie sa­mengesteld onder leiding van Ge­rit de Vries, die zich bezighoudt met de samenstelling van het pro­gramma.

De avond wordt besloten met een samenzang van alle deelnemende korpsen en koren. Ter afsluiting wordt het Hoogezand-Sappemeer- ster volkslied gezongen, dat is ge­schreven door J.J. Smedes jr. op de melodie van het oude Hooge- zandster volkslied.

Grote modeshow verleden en heden

Miert Westerdiep, presentatie historische modeshow.

HOOGEZAND - Donderdag 25 maart wordt als start van de feeste­lijkheden rond de viering van vijftig jaar één gemeente Hoogezand-Sap­pemeer in het Kielzog een grote mo­deshow georganiseerd.

De modeshow toont kleding uit de jaren 1949 tot aan 2000. Plaatselij­ke vrouwenverenigingen hebben zich bereid getoond de manne­quins daarvoor te leveren. De show bestaat uit twee gedeelten, een middag- en een avondvoorstel­ling.

De middagvoorstelling begint om 14.30 uur en de avondvoorstelling vangt om 19.30 uur aan. De toe­gangsprijs bedraagt ƒ3,50 en daar is een kop koffie bij inbegrepen. Eerst wordt het Hoogezand-Sappemeerster volkslied gezongen met piano-begeleiding van mevrouw Landman-Beerta. Naast de 22 man­nequins van de diverse vrouwen­verenigingen, die volgens mede-organisatrice mevrouw Coops al we­ken ‘erg nerveus’ zijn, presenteren dansers en danseressen van Dans­school Heuving zich met dansen uit het verleden en het heden. Het geheel belooft dan ook een werve­lende show te worden.

De show wordt in zes blokken van tien jaar gelopen en wordt gepre­senteerd door Mïen Westërcüep, tevens PvdA-raadslid in Hooge­zand-Sappemeer.

De organisatie is in handen van de Werkgroep Modeshow die bestaat uit de dames Coops-Rowaan en Zuideveld-Burema.

Zaterdag is er de ‘Jubileumloop’ van Sappenneer naar Hoogezand en weer terug.

Zaterdag 3 april:

Grote publieksdag rond vijftig jaar Hoogezand-Sappemeer

HOOGEZAND - Zaterdag 3 april is er in het kader van de viering van het vijftigjarig be­staan van Hoogezand-Sappe­meer als één gemeente een gro­te publieksdag, waarbij sport en cultuur een belangrijke plaats innemen. Ook het gemeentelijk gebeuren speelt daarin een rol, want het gemeentehuis, de ge- meentewerf en de brandweer houden die dag ‘open huis’.

Op de Groene Driehoek in Sappe- meer vindt een gekostumeerde voetbalwedstrijd plaats, die om 09.30 uur begint en duurt tot 10.30 uur. De voetbalwedstrijd vindt plaats in samenwerking met de to­neelverenigingen en de carnavals­vereniging de Ballentrappers.

Op diezelfde Groene Driehoek vindt verder van 10.45 tot 11.15 uur een demonstratie parachute­springen plaats. Vijf parachutisten die elk tien jaar vertegenwoordi­gen uit de historie van Hoogezand- Sappemeer, zullen landen op de Groene Driehoek.

Nog meer sportiviteit: er vindt een jubileumloop plaats van het oude gemeentehuis aan de Noorderstaat in Sappemeer naar het oude ge­meentehuis aan de Hoofdstraat in Hoogezand en vervolgens nog een

rondje Martenshoek, waarna de fi­nish weer voor het oude Sappe- meerster gemeentehuis zal zijn. De start v&n de loop is om ongeveer 11.50 uur vanaf het clubhuis van de tennisvereniging NOHN aan de Parkstraat in Sappemeer.

De Koninklijke Rederijkerskamer Tollens verzorgt een openlucht­voorstelling van 11.15 tot 11.50 uur op de hoek Hoofdstraat en Kees de Haanstraat en het fanfarekorps H- S verzorgt een rondgang vanaf Martenshoek naar het oude ge­meentehuis in Sappemeer.

Verder treedt van 10.30 tot 11.05 uur het Piratenkoor Voorwaarts Voorwaarts op in de Kees de Haan­straat

Van 12.30 tot 16.00 uur kan ook de gemeentewerf aan de Rembrandt- laan worden bezichtigd waar ge­meentewerken en de brandweer open huis houden. Tevens zijn er diverse attracties.

Winkelcentra

In de diverse winkelcentra van Hoogezand-Sappemeer zijn die dag verschillende activiteiten van 10.00 tot 16.00 uur. In Martenshoek is een kinderrommelmarkt, staat een draaimolen en is er een verlo­ting van vijf boodschappenpakket- ten. Het fanfarekorps H-S zal mo­gelijk een optreden verzorgen.

IIn het winkelcentrum Sappemeer treden verschillende artiesten en groepen op.

In het winkelcentrum Gorecht kun­nen kinderen geschminckt worden als paashaas, treedt een clown op en worden er gratis popcorn en sui­kerspinnen uitgedeeld.

Er rijden van 09.00 tot 16.00 uur bijzondere bussen tussen de diver­se winkelcentra. Hostessen van de VW begeleiden de passagiers. Ook kunnen vrijdag en zaterdag rondritten door de gemeente Hoo­gezand-Sappemeer worden ge­maakt.

De brigadiertjes van 1957

HOOGEZAND - Een foto uit 1957 met de schooljeugd van toen. Op de foto de verkeersbrigadiertjes van alle scholen in H-S die door de verkeerspolitie werden opgeleid. Twee van die agenten staan op de foto, de heren Fellinger en Buyse. Rechts staat de heer M. Hendriks van Veilig Verkeer Nederland, die vorige week een koninklijke onderscheiding als waardering kreeg.