koos swart

Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven

Home

Contact

Copyright © 2017 H. Swart - http://www.koosswart.com

Nostalgie

Pagina 3 van 37

Buitenverblijven in H-S

Foto's en verhalen uit "Het Nieuwsblad" van 1959 & 1960

[In de volksmond "Het Bokkeblad"]

„WOELWIJK” TE KLEINEMEER (3)

Elizabeth

„Elizabeth”, aldus luidt de titel van een verhaall, geplaatst in „Silhouetten”, een bundel his- torische novellen van de schrijf- ster L. E(ngelberts). Hierin be- schrijft zij het leven van een jong meisje: Christina Elisabeth Sichterman. Op 11 mei 1710 trok vanuit het ouderlijk huis aan de Ossenmarkt in Gronin- gen een feestelijke stoet naar de Nieuwe Kerk. Op die dag werd Elisabeth gedoopt als dochter van de kolonel Gerhard Sichterman en Louise Trip. De vader was een geboren Gronin- ger, zoon van majoor Galenus Sichterman. Zijn jeugd bracht hij in zijn vaderstad door. Als student in de rechten ontpopte hij zich tevens als een ervaren letterkundige. Maar evenals zijn vader trok zijn hart naar een militaire loopbaan. Zo treffen we hem dan ook al spoedig aan als kapitein van een regiment infanterie.

Nog in datzelfde jaar (1709) koos de jonge officier zich een vrouw uit de Ommelanden: Christina Elisabeth Trip. De bruid was een rijke partij. Zij was de dochter van Louis Trip, die de Warffumborg bewoon- de. Haar grootvader Adriaan Trip had indertijd als een rijk Amsterdams koopman ’n doch- ter gehuwd van de vermaarde Zweedse grootindustrieel Louis de Geer. Hij erfde daardoor een deel van diens millioenenver- mogen.

Het jonge paar vestigde zich te Groningen en speelde aldra een voorname rol in de kring van invloedrijke regenten. Edoch

Elizabeth Sichterman.

(1710-1730)

de politieke wind waaide weldra voor hen uit een verkeerde hoek. Sichterman was een aanhanger van de Prins-Stadhouder, terwijl de overige regenten nu niet bepaald behoor- den tot diens bewonderaars. Dat werd de kolonel noodlottig.

Aanleiding daartoe was een jongeman, An- dreas Conring, die zojuist uit Embden in de stad was gearriveerd om hier carrière te ma- ken. Hij werd toevertrouwd aan de hoede van Sichterman's zwager, de raadsheer Jan Wi- chers. Deze was getrouwd met Sophie Trip, een zuster van Louise. Bovendien had zij een huwbare dochter, Beerta Wichers, die zij als

vrouw aan Andreas Conring had toe gedacht. Helaas. Ook Sichterman had een dochter, de reeds vermelde Elisabeth, zijn enig kind. En laat nu Conring's oog vallen op dit twaalf- jarig meisje! Goede raad was snel gevonden ! Sophie Trip wees op het gevaar, dat Sichter- man kon vormen als de Prins-Stadhouder eens de plannen van de heren regenten wilde door- kruisen. Hoe dit te voorkomen ? Wel, hij kon toch onder het mom van een promotie wor- den weggewerkt ? Zo geschiedde. Sichterman kreeg de eervolle benoeming van goeverneur van de vestingstad Grave. En dat, terwijl hij zich juist zo had verheugd in de aankoop van de buitenplaats „Woelwijk". Vol van bittere

gevoelens vertrok het echtpaar uit Groningen. De triomf van Sophie Trip was volkomen. Doch dat duurde maar kort. Uit het oog, uit het hart, zo dacht zij, toen zij Elisabeth met haar ouders zag afreizen. Maar Andreas Con- ring vormde nu juist een uitzondering op deze regel. Herhaaldelijk bezocht hij Elisabeth in het verafgelegen Grave. Tot daar op 5 sep- tember 1725 hun huwelijk werd voltrokken. De bruid telde 15 jaren, de bruidegom was 29 jaren oud. Zo kwam Elisabeth weer in Groningen terug. Het paar vestigde zich ver-volgens op „Woelwijk” in Kleinemeer.

Hun werden een zoon Justus en een dochter Louise geboren. Het huwelijksgeluk was ech- ter van korte duur. De gezondheid van de moeder liet zeer te wensen over. Haar mocht de frisse buitenlucht niet baten: in november 1730 is Christina Elisabeth Sichterman ten grave gedragen, 20 jaren oud. Het was een bewogen jaar voor Andreas Conring. Weinige maanden tevoren had zich in het afgelegen Grave een drama voltrokken.

Mr. G. N. Schutter.