koos swart

Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven
Buitenleven

Home

Contact

Copyright © 2017 H. Swart - http://www.koosswart.com

Nostalgie

Pagina 14 van 37

Buitenverblijven in H-S

Foto's en verhalen uit "Het Nieuwsblad" van 1959 & 1960

[In de volksmond "Het Bokkeblad"]

„WELGELEGEN” KLEINEMEER (9)

Mr. Cornelis Star Lichtenvoort

Op het gestoelte in de hervormde kerk te Sappemeer, vroeger de zitplaats van de heren van de Borgercompagnie, later van de familie Star Lichtenvoort, zijn twee wapenschilden aangebracht, (zie bovenstaande foto) Het linkse toont ons drie kandelaren met lichtende kaarsen: het wapen van de familie Lichten- voort. Dit geslacht ontleent zijn naam aan het plaatsje Lichtenvoorde in de Gelderse Achter- hoek. Vandaar kwam de stamvader Willem Willems, die zich in 1644 als wever in de stad Embden vestigde. Het rechtse is het wapen van de familie Star: een wildeman, over de rechterschouder een knots dragend, terwijl zijn linkerhand een schild vasthoudt waarop een zilveren zespuntige ster. De stamvader van dit geslacht is Enno Doedes Star, die in 1705 op zijn borg bij Wirdum overleed. Hij was vice-admiraal onder Michiel Adriaanszoon de Ruyter en maakte diens beroemde tocht naar Chatham mee. Enkele brieven van de grote admiraal zijn nog jarenlang op „Welge- legen” bewaard. Ter ere van deze voorvader behielden de drie dochters van Star Lichten- voort voor hun nakomelingen deze naam, toen zij respectievelijk met de heren Busmann, Nauta en Numan huwden, zodat van hen de families Star Busmann, Star Nanta en Star Numan afstammen. Deze dochters, die alle op „Welgelegen” zijn geboren, genoten hun op- voeding van Amelie Huart (uit Genève) en Jeanne Eleonore Gautier, die als franse gou- vernantes „des demoiselles Lichtenvoort, lid- maten waren van de Waalse kerk in Gronin- gen. Deze drie dochters zijn geboren uit het huwelijk, dat mr. Cornelis Star Lichtenvoort op de Tweede Kerstdag van het jaar 1764 sloot met Maria Kock. Zij was de dochter van

de koopman Willem Webb Kock, die een uit- gebreide handel dreef op Spaans West-lndië. Zelf bezat zij de plantage „Rozentak” op Curaçao. Naar dit eiland was Star Lichten- voort gegaan om er als advocaat een bestaan op te bouwen. Doch op wens van zijn vader kwam hij al in 1768 naar Groningen terug. Hij wist zich snel aan de nieuwe situatie aan te passen, promoveerde tot doctor in de rech­ten en bracht het in 1795 zelfs tot curator van de Groninger Hogeschool. Hij betrok in de stad het huis van zijn moeder in de Oude Kijk in ’t Jatstraat, waar hem nog een zoon werd geboren: Willem Cornelis, die 14 april 1782 in de Martinikerk is gedoopt. In de woelige jaren van de Franse Revolutie trok hij zich terug op het stille „Welgelegen”. Voortaan wijdde hij zijn krachten aan de dorpsge-meenschap. Zo was hij kerkvoogd te Sappemeer en werd hij vrederechter van het kanton Hoogezand.


Onversaagd trok hij op 75-jarige leeftijd nog ten strijde tegen de stad Groningen. Jarenlang sleepte het proces zich voort, doch ondanks zijn vurige pleidooien liep het op een teleur-stelling uit. In 1825 kwam het eindvonnis van het Hoge Gerechtshof in Dgn Haag. Het viel ten nadele van hem en de stadsmeiers uit, die voortaan zelf de provinciale verponding d.i. de grondbelasting moesten betalen. Bijna een eeuw lang had de stad dit nl. voor hen gedaanl Hij had inmiddels de leeftijd van 83 jaren bereikt en achtte toen het ogenblik aangebroken om plaats te maken voor zijn zoon. Nog zeven levensjaren waren hem gegund. In 1833 nam dit welbestede leven een einde.

Mr. G. N. Schutter.