koos swart
Hoogezand-Sappemeer
Hoogezand-Sappemeer

Nostalgie

Contact

Home

Het schrikkeljaar 1968 bracht

veel activiteit in ........

HOOGEZAND-SAPPEMEER EN OMGEVING

Info uit "Het Nieuwsblad"  van 30-12-1968

[In de volksmond "Het Bokkeblad"]

Copyright © 2017 H. Swart - http://www.koosswart.com

Het jaar 1968 is in vele opzichten een bijzonder jaar geworden. De dag meer, die vanwege het schrikkeleffect of olympiade dit jaar begeleidde, kan men niet direct als de oorzaak ervan zien. Misschien was het juist het feit, dat men gemeentelijk zo slecht uit de voeten kon, de aanleiding. Daartoe droeg ook bij de werkgelegenheid, die in het noorden injecties moest krijgen en waardoor verschillende gebouwen of objecten reeds werden gerealiseerd of onder handen zijn. In Hoogezand-Sappemeer was dit op overheidsniveau te con- stateren, maar ook in de particuliere sector ontwikkelde zich meer activiteit, soms zetelende op een kritisch stoel. Maakt men een balans van 1968 op, dan kan een redelijke uitkomst worden geconstateerd. In dit opzicht zou men kunnen zeggen, dat het een goed olympisch jaar is geworden en de hindernissen op velerlei terrein met energie zijn genomen. We verhelen ons niet, dat aan het slot van elk jaar op individueel terrein of in het gezin een droeve balans te voorschijn komt, die men zo snel mogelijk wil vergeten en wanneer het mogelijk is met de toekomstverwachtingen voor het nieuwe jaar 1969 wil overwinnen. We spreken de hoop uit, dat het voor al diegenen gelukken zal om met ons aan het eind van het nabije jaar een gunstige balans te kunnen opmaken. In het laten herleven van de maandelijkse hoogtepunten willen we 1968 voor Hoogezand- Sappemeer en omgeving nog eens in vogelvlucht doornemen.

Nog maar nauwelijks hadden de twaalf slagen januari 1968 aangekondigd of er werd in Hoogezand met een zwaar karwei begonnen om het anker voor 365 dagen vrije vaart te lichten. Burgemeester G. Boekhoven van Hoogezand - Sappemeer gaf met zijn nieuwjaarsrede al spoedig een docerende injectie. In de specifieke wintermaand vormden vorst, sneeuw en gladheid geen bezwaar voor de Nieuwjaarsvisites en staatssecretaris Van Son kwam naar Kropswolde om per slee zich naar het Zuidlaardermeer te laten glijden en daar zijn gedachten over recreatie te laten gaan. In Muntendam ging adjudant Zantinge van de Rijkspolitie met pensioen, terwijl ds. Van Buuren in Schildwolde met emeritaat ging. De Ned. Herv. gemeente Sappemeer kreeg in ds. Hartman een nieuwe predikant. Op het Zuidlaardermeer werd geschaatst en om dit meer beter te kunnen bereiken werd alvast de reconstructie van de Zuidlaarderweg te Kielwindeweer gegund. Er volgden later nog verschillende vergunningen voor belangrijke werken. Het Doopsgezind Gemengd Koor H.-S. herdacht een halve eeuw bestaan, het echtpaar Brouwer-Wieringa te Noordbroek, dat het 65 jaar was getrouwd, de afdeling Kropswolde van de Plattelandsvrouwen het 20-jarig bestaan, de afdeling Schildwolde van de Huisvrouwen het 40-jarig bestaan. Ook werd afscheid genomen van conciërge Doddema van het gemeentehuis Muntendam, van de heer J. Hoving van de Cartonfabriek Beukema te Hoogezand en van ir. O. Meijer bij Scholten-Honig. Ank van der Moer bracht cultureel solo-toneel en de muziekvereniging Juliana organiseerde even eens in De Kern een solistenconcours voor Chr. fanfarecorpsen Dé Rederijkerskamer Oldambt te Noordbroek gaf de 101ste uitvoering. In Westerbroek werden er wensen geuit, in Harkstede een formbijeenkomst gehouden en voorlichting gegeven over de nieuwe Hoofdweg Harkstede-Scharmer. De raad Muntendam had moeilijkheden met maatschappelijke problemen en de raad van Hoogezand - Sappemeer met de maatregelen voor een sluitende begroting. Twee jonge automonteurs waagden de eerste vergeefse poging om 425 km op de tandem af te leggen.

januari

februarii

Pro Burletta begon de tweede maand met opvoeringen van de operette Die lustige Witwe en daarvan zong jong en oud in Hoogezand-Sap-pemeer. In Woudbloem nam men afscheid van juf Duiker. Het N.H. Kerkkoor in Zuidbroek be-stond 25 jaar. Harry Kolk uit Hoogezand werd voor de tweede keer provinciael jeugddamkampioen. De dappere jonge automonteurs van de GADO slaagden met een barre tocht over besneeuwde fietspaden in hun tweede opzet om vrijwel nonstop van Hoogezand naar Amsterdam en terug te peddelen. De heer J. Koning uit Middelbert werd erelid van de vereniging van oudleerlingen landbouwschool Slochteren. Op landbouwgebied de jaarlijkse hoogtijdagen bij Cobo te Hoogezand. In De Kern te Hoogezand kon de jeugd zich manifesteren in een politieke teachin. Mevr. A. Mulder en H. Heerlien werden persoonlijke N.N.K.B.-kampioenen. Het tweede NFO-concert trok belangstelling in de Damkerk te Hoogezand. De gouden Altanta-jubilaris, de heer Strabbing, werd onderscheiden. In Harkstede trad de Rederijkerskamer Vriendenkring op. In Zuidbroek nam ds. Wolthuis afscheid. Muntendam kon zich verenigen met een sluitende begroting. De grootste gymnastiek-vereniging WIK te Hoogezand - Sappemeer begon haar jaarlijkse serie uitvoeringen. Het carnaval werd door de KJB in Hoogezand flink gevierd. In Slochteren kwam een concentratie van de Gezinsverzorging tot stand. De dames van H.-S. werden N.N.K.B. clubkampioen kegelen, maar de meeste be-langstelling trok waarschijnlijk de grote lompenbrand te Sappemeer.

maart

De raad van Hoogezand - Sappemeer sprak zich uit tegen verhoging van de zwembadtarieven en dat was iets anders dan Xoelapepel voor Jeugd en Muziek in De Kern. Het echtpaar Kempïnga te Harkstede was zestig jaar getrouwd. De heren van Struvé werden behalve NNKB clubkampioen ook districtskampioen kegelen. De voetbalvereniging ZNC uit Oosterbroek werd al vroeg kampioen derde klasse. De gymnastiekverenigingen DOS, SeS te Hoogezand - Sappemeer en SVK te Kielwindeweer kwamen voor de jaarlijkse opvoeringen in het geweer. De Ned. Chr. Vrouwenbond te Muntendam bestond 20 jaar, de Alg. Bond voor Bouwnijverheid te Zuid-broek 40 jaar. In Kolham werd het Dorpshuis ’t Mainschoar geopend. Het toneelgezelschap de Noordercompagnie trad op voor de VU te Hoogezand - Sappemeer en de Kon. Rederijkerskamer Tollens gaf de jaarlijkse uitvoering. Er werd afscheid genomen van de heer A. Schuringa, leraar aan de Dr. D. Bosschool te Sappemeer en van mej. Boerema van de leeszaal te Hoogezand. In Noordbroek organiseerde de EHBO een kringwedstrijd. Op het hockeyveld degradeerde IHHC uit Hoogezand, op het korfbalveld te Hoogezand - Sappemeer besloot men tot een fusie. De heer Visser werd lid van verdienste van de Z. en P.C. De Inktvis te Hoogezand - Sappemeer en het eerste kievitsei in deze gemeente ging naar burgeemester Boekhoven

Op de eerste dag in april ging het eerste kievitsei in Slochteren naar burgemeester Kuipers. In zijn gemeente trad de gymnastiekver. SGV voor de jaarlijkse show aan, bovendien Doles in Harkstede. Overigens een sportieve maand met opening van de draverijen te Sappemeer, opening van het zwembad De Kalkwijck, Durack ’66 promotie naar de hoofdklasse volleybal, Aletta Jacobslyceum plaatselijk en provinciaal schooldamkampioen, ODAN en WOP klasse-kampioenen kegelen, meisjesteam Durack ’66 districtskampioen, opening zeilseizoen, ope-ning wedvluchten. De VU bracht de jaarlijkse Boekenweek-avond. In Sappemeer werd de Gerke Boer lagere tuinbouwschool geopend. De gymnastiekvereniging FGV Foxhol gaf de jaarlijkse uitvoering, K. en O. te Kropswolde de laatste jaarlijkse uitvoering. Het Dranweercomité in Hoogezand - Sappemeer hield opnieuw een kleur- en tekenwedstrijd. De Huishoud- en Industrieeschool herdacht tien jaar nieuw gebouw in Hoogezand. Zuster Hofkamp nam afscheid als directrice van De Zonnehof te als directrice van De Zonnehof te Sappemeer. De NAM nam een nieuw regionaal kantoor te Tripscompagnie in gebruik. De Woudbloem te Schildwolde stak zich in nieuwe costuums. Op de dag voor Koninginnedag werden onderschei­dingen uitgereikt.

april

mei

In het begin van mei werd stilte in acht geno-men voor de Nationale herdenking van de ge-vallenen. In het bedrijf te Martenshoek werd af-scheid genomen van de directeur, de heer D. E. Gorter. De schoolclub De Brug vierde het jaar-feest en de KJB te Hoogezand—Sappemeer het 20-jarig bestaan. De WCHS herdacht de twin-tigste jaarlijkse wandeltocht te Zuidlaren. Het echtpaar v. d. Hooff—Scheres te Hoogezand was 60 jaar getrouwd. In Hoogezand-Sappe-meer kreeg de Dak van Europa enige gestalte. Muntendam werd op het laatst van de com-petitie kampioen tweede klasse voetbal. De voetbalvereniging Kielwindeweer promoveerde naar de tweede klasse GVB. In Noordbroek kreeg de restauratie van de kerk de aan dacht en was het echtpaar Bos—Heiting 65 jaar getrouwd, in Zuidbroek het echtpaar Brink —Schothorst 60 jaar. In die gemeente gaf de gymnastiekvereniging ZNC nog haar uitvoe-ring. De NIVON-afdeling te Hoogezand - Sap-pemeer begon aan het zomerseizoen en in Hooge-zand werd met de demping van het oude Winschoterdiep begonnen. De gezuster Grasmeijer vormden een 80-jarige tweeling te Sappemeer. Mevr. Jager in het vezorgingshuis te Muntendam jubileerde, mevr. Holthuis nam afscheid als onderwijzeres aan de Zuiderschool te Noordbroek. De heer J. J. Pilkes nam af-scheid als directeur van Atlanta te Hoogezand. In Gorecht West werd Huize Eikendal geopend, het Kon. mannen-koor H.-S. vertoefde op Ame-land. De heren handballers van WIK degra-deerden. Overigens kondigden de autotochten bejaarden en de school sportdagen zich weer aan.

junii

Men kan juni de diplomamaand noemen. Dat was in de krant te merken. De raad van Hoogezand - Sappemeer wendde zich' tot de re­gering in verband met de kunstwerken Winschoterdiep. De. WIK- dames werden handbalkampioen, maar misten promotie. Aan de Avondvierdaagse namen honderden deel, vooral jongeren. Velen trokken weer naar de waterkant om te hengelen. Het Doopsgez. Gemengd Koor H.-S. wist het hoogste aantal punten op het zangersfestijn te verwerven. De Goorecht ponyruiters gingen voor het eerst naar een concours. In Gorecht werd het Kerkelijk Geref. Centrum in gebruik genomen. Vele verenigingen maakten weer uitstapjes en kermissen begonnen te draaien. Hoogezand - Sappemeer wisselde sport uit met Geesthacht. In Sappemeer organiseerde de WVHS een wielenronde. Wester-broek wisselde sport met Deterna. In Siddeburen nam de Herv. gemeente afscheid van ds. Stockmann, het Dr. Aletta Jacobslyceum zag leraren vertrekken, zoals de heren Wolthuis en Koldijk. De o.l.s. Kolham nam afscheid van juf Tiemersma. De Zeilvereniging Zuidlaardermeer herdacht 40 jaar bestaan en de WIMA-wandel-tocht te Martenshoek trok weer vele deelnemers.

juli

Juli was dit jaar de stilste vakantiemaand. De uitbreiding van Mölnlycke te Hoogezand werd door de Commissaris der Koningin geopend. In Slochteren werd de bronzen beeltenis van K. ter Laan onthuld. Het echtpaar Patje—Teuben te Froombosch was 60 jaar getrouwd. Ds. Reenders deed zijn intrede bij de Geref. gemeente te Siddeburen. In Slochteren werd de grote Fokveedag gehouden, te Steendam de jaarlijkse Schildweek en vervolgens te Kropswolde de Zuidlaardermeerweek. De Goorecht ponyruiters boekten successen. De Hoogezandster Jeugdvereniging deed dit met een Jongens feestweek

augustus

In begin van augustus liep de vakantie voor de lagere scholen ten einde. Op de laatste dagen zorgde Kindervakantiebesteding voor een uittocht en een intocht. Het voetbalseizoen kondigde zich reeds aan en het vergaderseizoen  door de Tuinbouw Studieclub Hoogezand-Sappemeer. In het bejaardencentrum Voor Anker te Hoogezand viel de ton uit de Staatsloterij. In Hoogezand werd het provinciaal kampioenschap zomeravondvoetbal als sluitstuk georga-niseerd. Wegens gezinsuitbreiding was er een transport van een krentewegge naar een HSC-jeugdvoetballeider. SOS uit Muntendam won de korfbaldag Muntendam won de korfbaldag Oost-Groningen. Hoogezand - Sappemeer kreeg door Scholten Foxhol er een computerburger bij. Het bejaardenhuis De Graffel te Zuidbroek werd feestelijk uitgebreid. Met het diplomazwemmen naderde men al enigszins het einde van het badseizoen. Op het Zuidlaardermeer een boeiende nationale O-jollenwedstrijd. Op het Foxholstermeer het traditionele H. Nieboer hengelconcours en op het Zuidlaardermeer weer het jaarlijkse politie hengelconcours. De gemeentelijke commissie lichamelijke opvoeding te Hoogezand - Sappemeer kreeg in de heer J. Boomsma een nieuwe voorzitter en de Jongerensociëteit te Foxhol organiseerde een sportweek.

september

Met de herfstmaand deden de twee drukste maanden van 1968, september en oktober, hun intrede. De drumband van Cartona won buitenslands een eerste prijs. De heer H. de Groot, directeur van de Amro-Bank, eveneens te Sappemeer, vierde zijn 40-jarig jubileum, Het fanfarecorps H.-S. kwam via het Eelder bloemencorso op de Duitse televisie. In Slochteren werd een overval op het postkantoor gepleegd, maar voor de draverijen te Sappemeer was het de grote dag van het bedrijfsleven. Op het Zuidlaardermeer werden nationale Finnjollenwedstrijden gehouden. De Floralia bloeiden weer op. In Harkstede bestond de voetbalvereniging 40 jaar. In het zwembad De Kalkwijck werden regionale zwemwedstrijden gehouden. Ds. Eijer deed zijn intrede bij de Baptisten gemeente Hoogezand en ds. te Velde nam afscheid van de Geref. gemeente (Vrijgemaakt) te Schildwolde. De muziekvereniging Elad te Muntendam bestond 45 jaar. De bibliotheek te Hoogezand - pemeer bestond 40 jaar, de Veenkoloniale Bank te Sappemeer 65 jaar. De WIMA organiseerde te Martenshoek TT-races. In Gorecht te Hoogezand werd een buurtvereniging opgericht. Jeugd en Muziek begon het seizoen te Hoogezand - Sappmeer waar  voor later weer  met de andere culturele verenigingen het nieuwe programma bekend werd gemaakt. In het Prinses Margrietpark werd de jaarlijkse speeltuindag gehouden. In Foxhol de sportdag van de gymnastiekver. FGV. De Inktvisheren wonnen hun poule van het eigen waterpolotoernooi in De Kalkwijck. Ds. Duk deed zijn intrede bij de Herv. Evangelisatiekapel te Sappemeer. De Reensche Compagnie kreeg in Gorecht te Hoogezand grote bekendheid. In Westerbroek brandde een boerderij af. Een jongdierendag te Muntendam kondigde al de tentoonstellingen in de laatste maanden van het jaar aan. Foxhol vierde zijn jaarlijkse dorpsfeest. De WCHS organiseerde in Hoogezand - Sappemeer haar laatste hoogholtjestocht, omdat de naam niet meer kan worden gebruikt. De heer J. Gijselaar te Sappemeer werd noordelijk aquariumkampioen. In Slochteren kwam veel land onder water door een dijkdoorbraak. In Muntendam werden bejaardenwoningen in gebruik genomen. Voor het Gorechtpark te Hoogezand werd de eerste grond verzet, terwijl bovendien de duizendste woning van Lodewijk Geveke in Hoogezand - pemeer de aandacht kreeg. In Siddeburen werd een sportcomplex in gebruik genomen, terwijl in Sappemeer het R.K. jeugdcentrum Top-Up werd geopend.

oktober

Medewerkers aan Het Nieuwsblad, de typografen Van Bon en Siccama van drukkerij Dijkhuis (Seggers) vierden hun gouden jubileum. De Nutsspaarbank te Hoogezand werd vergroot in gebruik genomen. De NVV Bestuursdersbond te Hoogezand - Sappemeer bestond een halve eeuw. Struf 8 kreeg ook een eigen soos. Als 40-jarig koorlid werd de heer G. B. Londeman te Sappemeer kerkelijk onderscheiden. De Plattelandsjongeren Groningen vierden hun Image ’68 in Hoogezand - Sappemeer. De opening van FIKS ’68 vormde de inzet van een ongekend drukke oktobermaand. Er werden verschillende festiviteiten georganiseerd en daarop sloot de expansie van Hoogezand - Sappemeer met een gemeentelijke week aan. Het begon met een nieuw politiebureau, daarna nieuwe lagere Prof. Kohnstammschool, nieuwe logere Prof. ir. de Langen technische school, Europese vlag en nieuwe sporthal. De feestvreugde en de redevoeringen konden bijna niet op. Daartussen door nog de oprichting van de badminton vereniging Bahosa in Hoogezand - Sappe-meer, de sluiting van het zeilseizoen en toch nog een nationale Schakelwedstrijd. Mevr. Jager in Slochteren werd 103 jaar en ondanks de feestvreugde in Hoogezand - Sappemeer trokken duizenden weer naar de Zuidlaardermarkt. In de FIKS-tent maakte Het Nieuwsblad de uitslag van de grote Fotopuzzel bekend. In de raad van Oosterbroek deden zich strubbelingen voor, maar in Hoogezand - Sappemeer sloot de reünie voor 100 jarig middelbaar onderwijs de feestvreugde af. De Volksuniversiteit kwam met haar aantrekkelijk programma als aankondiging voor het culturele seizoen. In Sappemeer organiseerde Acht om de Lange uit Zuidbroek als 80-jarige kegelclub het Bondsconcours. De heer J. Stulp nam als hoofd van de J. Turkstraschool te Sappemeer afscheid. In Westerbroek moesten de kleuters op de wachtlijst om naar school te mogen. De NNKB-dames en heren werden districtskampioen in de B afdeling kegelen. Een geslaagde actie werd gevoerd voor de restauratie van de 300-jarige Damkerk te Hoogezand. Een vroeger specifiek stelmakersbedrijf te Kropswolde bestond 40 jaar. In Zuidbroek werd de openbare bibliotheek feestelijk geopend.

november

November was de maand van dierententoonstellingen en van de strijd, die weer voor het jeugddamkampioenschap van de provincie losbrandde. De Ijsvereniging Zuidbroek hield een lange vergadering en de oudleerlingen van de landbouwschool Slochteren een ploegwedstrijd. De Invalidenbond te Hoogezand - Sappe-meer bestond tien jaar. In de nieuwe Europahal werd een sportweek gehouden. Enkele evenementen trokken flinke belangstelling naar de hal bij het sportcomplex de Kalkwijck te Hoogezand. De Lasclub Hoogezand en Omstreken bestond 25 jaar. De MAC De Toerist besloot haar seizoen-activiteiten met een rit voor Beatrixoord, die te Zuidlaren werd gehouden. Te Kropswolde deed zich een flinke boerderij brand voor en te Foxham een kuikenbrand. Het personeel herdacht feestelijk 20 jaar Nové te Hoogezand. In Hoogezand - Sappemeer werd bovendien 70 jaar georganiseerde drankbestrijding gevierd. De brugklas van de scholengemeenschap te Hoogezand - Sappemeer werd plaatselijk en districtsverkeerskampioen. Sint Nicolaas maakte een twee etappentocht door de groeiende gemeente Hoogezand - Sappemeer en liet zich ook in de omgeving zien. De Plattelandsvrouwen te Sappemeer bestonden 30 jaar. In Hoogezand werd het provinciale Rederijkersconcours uitstekend en met succes georganiseerd. De Pluimvee- en Konijnenfokkersvereniging organiseerde een fraaie jubileumtentoonstelling (25). De Inktvis zwom met succes winterse indoorwedstrijden.

december

De laatste maand van het jaar ligt nog vrij vers in het geheugen. Het was de maand van sluitende begrotingen te Oosterbroek en Slochteren, schaatsen en kerstbijeenkomsten. De ijsbaan te Hoogezand kwam in discussie. De padvindersgroep Fraeylema te Slochteren kreeg een troephuis. In De Kern te Hoogezand werd een discotheek in gebruik genomen. In het postkantoor te Foxhol werd tijdens de sluiting een diefstal gepleegd. De Noordercompagnie bracht in Hoogezand aantrekkelijk toneel, maar het publiek was teveel met zijn gedachten bij de voorbereiding van de Kerstdagen en de jaarsluiting. In Waterhuizen werden de bewoners al voorbereid op de overgang naar Hoogezand - Sappemeer. Op een na werden de finalisten voor het jeugddamkampioenschap bekend. De Klaas de Vriesschool te Sappemeer nam afscheid van de heer H. Koopman als hoofd. Muntendam zag zich nog plotseling voor een Dorpshuiscomité geplaatst, maar dat kan een verheugend resultaat hebben. Bij het Zweedse bedrijf Mölnlycke kwam Santa Lucia weer op bezoek. Duizenden kinderen uit Hoogezand - Sappemeer en Oosterbroek genoten van schooltoneel. Burgemeester Boekhoven herdacht met plezier, dat hij tien jaar eerste burger in Hoogezand - Sappemeer was. De Reensche Compagnie kreeg nog een FIKS-resultaat in de vorm van een keukenauto. Er werd een Beat-Teach in gehouden als inspraak voor het jeugdgebouw, dat in het oude belastingkantoor te Martenshoek wordt gerealiseerd. Volksonderwijs te Noordbroek herdacht 40 jaar be-staan.