koos swart
Kees de Haanstraat

Nostalgie

Contact

Home

De Kees de Haanstraat voor de

zoveelste maal uit de reconstructie

Info uit "Het Nieuwsblad"  van 25-09-19--

[In de volksmond "Het Bokkeblad"]

Copyright © 2017 H. Swart - http://www.koosswart.com

Niet alleen het wegdek heeft in de loop der jaren enkele malen een nieuw aanzicht gekregen, ook de aan de straat gevestigde panden hebben in de loop der jaren vele veranderingen ondergaan. Er zijn zaken groot geworden, zo groot zelfs, dat zij naar een andere ves--tigingsplaats moesten omzien en er zijn zaken gevestigd geweest, die na verloop van jaren weer in het niet verdwenen. Ondanks alle zaken, die verdwenen en er weer kwamen, is de straat sedert mensen-heugenis begonnen en geëindigd met een café. Als we daarbij de naam Groeneveld noemen, weten we nog niet of we het begin of het einde van de straat bedoelen. Jaren geleden was er aan beide uiteinden van de straat een café, beheerd dooreen Groeneveld. Toen de Kees de Haanstraat voor de oorlog de Stationsstraat heette, was het Bontehuis in het bezit van de familie Groeneveld, welke naast het café een stalhouderij bezat. De open vlakte achter het nog overgebleven gedeelte van het Bontehuis was de plaats waar de grote stallen waren gevestigd en de gelegenheid voor het stallen van rijtuigen.

In het nu achter het Bontehuis staande huisje, dat geheel verbouwd is, was volgens de herinneringen van de schrijver dezes destijds een horlogemakerij van de heer Smid, de vader van het onlangs overleden oud-hoofd der school, de heer Leonard Smid. Hierop volgde een rij, die men destiijds kamers noemde. Deze rij brandde af. Op de open-gevallen ruimte bouwde de heer K. de Haan, de vader van Kees de Haan, waarnaar de straat is genoemd, een nieuw huis en de rest van de ruimte werd gebruikt voor het bouwen van autoboxen. De bakkerij van Perdok behoorde vroeger aan bakker De Haan. Na de oorlog en bij gebrek aan een opvolger (Kees de Haan werd tijdens de bezetting op nog jeugdige leeftijd door de Duitsers geëxecuteerd) ging de zaak over in handen van de heer Perdok.

Het hierop volgende huis heeft in de loop der jaren verschillende bestemmingen gehad, van slagerij tot viszaak en is in die tijd ver--schillende malen van gezicht veranderd. Op de plaats van het nieuwe huis stond vroeger de zaak van fietsenmaker Pik, die naast zijn rijwielzaak een kleine kruideniers­winkel had. Gescheiden door een uitvaart van Houthandel Dallinga volgde de vroegere meesterwoning van de Theo Thijssenschool (vroeger Stationsstraatschool). Thans zijn in dit pand de Makelaardij en het reisbureau van de heer Duit geves--tigd. De huidige Zuivelhandel Scheen was vroeger een normaal woon-huis, zoals er nog een aantal volgt in verschillende bouwstijlen. Op de plaats, waar nu de eierhandel Van der Wal is gevestigd, was vroeger de brei-inrichting en garenwinkel van Matje Bottema, welke werd over- genomen door de Gezusters Kraai, die later naar de hoek van de Kleinemeersterstraat vertrokken. Weer volgde een paar woonhuizen, waarna het Schoenenmagazijn De Volendammer. Dit nog betrekkelijk nieuwe pand kwam in de plaats van het oude afgebrande witte pand van de heer P. Spaak, die er reeds vroeger een schoenenzaak annex vogelhandel bezat. Na weer een paar woonhuizen volgt er het huidige carrosseriebedrijf Harms. Op deze plaats was vroeger gevestigd het warenhuis van de heer De Beer. Later werd dit pand met het daarnaast gelegen huis, dat thans als parkeerruimte dient, de eerste zetel van de firma koeneman en zonen. Hier breidden de exportzaak en het transportbedrijf zich zodanig uit, dat moest worden omgezien naar een grotere behuizing aan de Middenstraat.

In de daarnaast gelegen panden ontwikkelde zich in de loop der jaren het confectiebedrijf Wosa van de firma Mulder en Wortelboer. Ver-schillende aangrenzende huizen werden in de loop der jaren door dit bedrijf opgeslokt ook de sigarenhandel Bakker. De slagerij van Fellinger is er al zo lang gevestigd als de herinnering van de schrijver teruggaat. Het transportbedrijf van Rijkens vestigde zich in de loop der jaren in de straat voor er weer een aantal woonhuizen de rij na de

voormalige veilinggebouwen afsluit. Het einde der straat wordt gevormd door het café De Tibbe van de heer Eenjes, vroeger het café van de heer N. Groeneveld.

Gaan we aan de andere zijde terug naar de Hoofdstraat, dan beginnen we met een woonhuis. Het witte volgende huisje is een tijdlang een café geweest, gedreven door de heer Jongman. Achteruit, waar thans het confectiebedrijfje van Pothof gevestigd is, was vroeger het pakhuis van de groentehandel Bos. Dat heeft daarna verschillende bestem-mingen gehad. Het niet meer in gebruik zijnde winkelpand was vroeger de rijwielhandel van Jansen.

Na een rij woonhuizen volgt de vroegere bakkerij van Huiting. In de nu volgende rij woonhuizen waren vroeger nog gevestigd de krui--denierszaak van Raspe, de sigarenzaak van Perdon en het schilders-bedrijf van Jansen. Op de plaats, waar nu het schildersbedrijf van Kostwinder is gevestigd, was vroeger de garage van boderijder Groendijk. In het nu nog leegstaande pand van de Accountantsdienst voor land- en tuinbouw was vroeger de Boerenleenbank gevestigd. Nadat deze bank een nieuw gebouw ernaast bouwde, werd het pand overgenomen voor een afzonderlijke administratie voor de tuinbouw (Het Tuinbouwhuis). Deze administratie werd later opgeheven en het pand werd een aantal jaren betrokken door de accountantsdienst.

De voormalige Raiffeisenbank wordt nu verbouwd tot aula van de Emmer Begrafenisonderneming In de woonhuisjes, die dan volgen, was een huisje bewoond door Scholte, die in vroeger jaren bekend was door zijn ophaaldienst voor een wasserij, die zich in hoofdzaak bezig hield met het wassen van boorden. In één van de andere huisjes woonde de heer Fledderman, oud treinmachinist, die zich bezig hield met de verkoop en bereiding van ijs (hij had zijn vaste standplaats met zijn karretje altijd op de hoek van de Slochterstraat). Het achterhuis van Fledderman vervulde in vroegere jaren de functie van ijssalon al was het dan ook naar huidige begrippen nogal primitief.

Het daarop volgende pand was voorheen een boerderij van Van der Huizen. Daarna was in vroeger jaren de wasserij van Panjer. Het daar- naast staande huis is een tijdlang een bakkerswinkel van mej. Wolthuis geweest, waar naast bakkerijprodukten ook kruidenierswaren werden verkocht.

Het pand op de hoek van ingang van het Oosterpark werd destijds gebouwd door de kleermakerij Ninteman en later gekocht door de heer Bakema, de vader van de huidige sigarenzaak, die zijn zaak destijds het Valutahuis noemde.

Op de andere hoek van de ingang van Oosterpark is volgens de herinneringen altijd de bakkerij van de heer Meijer geweest. Het pand, waarin nu het handwerkhuis is gevestigd, bestond uit normale woon-huizen, die werden verbouwd door de heer Bouman, die er een leder-kledingzaak vestigde. Thans is het de Kreatief Handwerkzaak Kamp- huis. Waar nu de kapsalon Kitty is gevestigd, was vroeger de smederij van Mulder en in het andere gedeelte van het pand was aanvankelijk de sigarenzaak van Bakema, die wij reeds hebben genoemd. Later vestigde zich hier de heer Wever, die nu aan de Hoofdstraat is gevestigd. Op de andere hoek van het laantje was vroeger de schoen-makerij van Stiekema. In de rij iets vooruitstaande huisjes woonde vroeger de heer Warner Spoor, die er een handeltje in kanaries dreef.

De Kees de Haanstraat wordt aan deze kant afgesloten door het winkelpand van de firma Van der Werff, dat in de loop der jaren verschillende malen een gedaanteverwisseling heeft ondergaan. Deze winkel is de oudste vestiging van het Van der Werff concern, dat nog verschillende andere vestigingen in Nederland heeft.

De Kees de Haanstraat gezien vanaf de Middenstraat. Rechts op de foto is nog te zien dat omstreeks 1908 er nog geen Veilinggebouw stond.

De Veiling behoort nu al weer tot het verleden.