koos swart
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer

Contact

Home

Copyright © 2015 H. Swart - http://www.koosswart.com

Nostalgie

Zoals het vroeger was....

Foto's en verhalen uit "Het Nieuwsblad" van 1959 & 1960

[In de volksmond "Het Bokkeblad"]

Pagina 2 van 26

Ditmaal eens een foto uit de gemeente Zuid- broek. De oudere inwoners van deze plaats, alsmede velen uit de omgeving, kunnen zich villa Vredenburg nog levendig herinneren.

Deze prachtige villa, enigszins achteraf gelegen op een heuvel aan het einde van de Heiligelaan, met aan weerszijden een paar oprijlanen, afge- sloten van het trottoir door een paar grote ijzeren hekken, was een sieraad voor de ge- meente. Aan de westzijde van de villa bevond zich een mooi wandelbos, dat zich uitstrekte tot de vroegere lagere school, waarin thans een breiindustrie is gevestigd. In het midden van dit wandelbos bevond zich de z.g. slingervijver, bij de jeugd in die dagen zeer bekend, terwijl voor de villa eveneens een vijver was, bewoond door vele karpers en goudvissen.

Aan de oostzijde bevond zich een moestuin met druivenkas en een mooie volière, waarin vogels van diverse pluimage.

Dit alles behoorde bij villa Vredenburg, evenals het wijland aan de overzijde van de weg voor de villa, waar toen de jaarlijkse kermis werd ge- houden. Deze villa werd in die tijd bewoond door de toenmalige burgemeester der gemeente, de heer B. W. Siemens, du er een tweetal tuin- lieden en dienstboden op na hield om één en ander schoon te houden. Eén van de tuinlieden fungeerde tevens als koetsier van de burgemees- ter, omdat er in die tijd bijna nog geen auto's aanwezig waren.

De heer Siemens stond als een goed burger- vader bekend, zeer beminnelijk, die veel voor arme gezinnen heeft gedaan en een groot vriend van kinderen was. Dat hij echter ook wel van optreden wist, blijkt o.m. uit het volgende.

In die tijd waren er twee dorpsveldwachters in de gemeente, waarvan de ene, Harm Drenth, tevens concierge van het gemeentehuis was. Op een maandagmorgen, toen hij bij Drenth op het gemeentehuis kwam en hem ook vroeg of er zondagavond nog iets bizonders was voorgeval- len, deelde de burgemeester op diens ontken- nend antwoord mede, zelf nog even „één" onder de oude toren te hebben gebracht, die te veel aan bacchus had geofferd. In die tijd kregen dergelijke personen gratis logies in de toren.

Bij winterdag kon de jeugd gratis een paar schaatsen lenen van de burgemeester om op de slingervijver zich naar hartelust te vermaken. Dat hiervan een dankbaar gebruik werd ge- maakt, kan men zich indenken. Deze sym- pathieke geste werd echter door de jeugd niet altijd op de juiste wijze gewaardeerd. Door de

jaren heen werd het aantal schaatsen steeds kleiner, sommigen vergaten zogenaamd de schaatsen weer terug te brengen. Ook mochten diverse schoolkinderen 's winters vaak bij de burgemeester komen om zich „zat" melk te drinken, want hij hield er ook enige koeien op na.

In het begin van het artikel werd reeds ge- zegd „velen uit de omgeving kunnen zich villa Vredenburg nog levendig herinneren" en wel om onderstaande redenen: „De kermis in Zuid- broek was in die dagen zeer bekend, waar de burgemeester ook ten zeerste aan medewerkte. Reeds een veertien dagen te voren waren de tuinlieden druk bezig de villa en vijvers van honderden vetpotjes met kaarsen te voorzien, evenals het wandelbos van lampions. Deze wer- den dan ’s avonds met de kermis ontstoken.” Ook werden in de Heiligelaan door de V.v.V. aan weerszijden van de weg lampions opgehan- gen. Dat dit honderden, ja duizenden bezoekers trok, kan men zich indenken.

Burgemeester Siemens had twee zoons, waar- van de jongste, Roelf Siemens, thans nog wo- nende te Uithuizermeden, een bekend paarden- sportliefhebber is en zowel in die kringen als daarbuiten grote bekendheid geniet.

Nog herinnen ik me levendig, hoe wij als school- kinderen hem benijdden, dat hij gezeten op de mast van een draaimolen van Fokko Speelman, die in Uiterburen woonde, hangende aan een soort mallejan het paard mocht mennen om deze naar de kermis te brengen. De naam Speelman komt nog op diverse kermissen voor, kleinzonen van Fokko Speelman exploiteren tegenwoordig nog diverse attracties. Toen bekende kermisna- men op de Zuidbroekster kermis waren o.m. mevr ouw wed. van Bergen, stoomcarrousel, later Anton Nizet, de familie Bakker met haar schouwburgtent en nog vele anderen.

De heer Siemens werd als burgemeester opge­volgd door Mr. W. F. Tromp Meesters. Deze heeft nog enige jaren de villa bewoond en ves- tigde zich later als bankdirecteur in Holland. Toen hij echter vertrok, was er geen koper voor de villa te vinden en besloot hij tot afbraak. Het achterste gedeelte, dat er nog staat, werd tot woonhuis verbouwd en wordt thans bewoond door de heer J. Brink Jr. Eveneens werd het bos gekapt, de vijvers gedempt en tot bouwterrein gemaakt. Hierop zijn thans een tiental wonin- gen verrezen. Een stuk natuurschoon, een sieraad, is verdwenen.

M.