koos swart

Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer

Home

Contact

Copyright © 2017 H. Swart - http://www.koosswart.com

Nostalgie

Zoals het vroeger was....

Foto's en verhalen uit "Het Nieuwsblad" van 1959 & 1960

[In de volksmond "Het Bokkeblad"]

Pagina 3 van 26

In december van het vorig jaar stond de plaats op deze foto in de grote belangstelling. In die dagen tevoor werd zij aangekondigd met de Ruiterse Pijp. Daar deed burgemeester G. Boek- hoven in december 1958 zijn intrede in de ge- meente Hoogezand—Sappemeer; Het betekende, dat de commissie van ontvangst, fotografen, gemeentenaren en anderen naar Sappemeer-oost trokken, waar vroeger ongeveer de grens van de gemeente moet hebben gelegen en waar in de decembermaand Cartona stond opgesteld en een muzikaal welkom liet horen.

Het is nu wel duidelijk, dat we met de Ruiterse Pijp in Sappemeer-oost zitten, dus ook op boven- staande foto. Van een pijp is echter niets te zien. Die valt net van de foto af. Maar als hij erop zou staan, dan was het nog geen pijp van een fabrieksschoorsteen. Er werd de duiker mee be- doeld, waardoor het Noordbroeksterdiep op het oude Winschoterdiep uitmondde. Dat is dus wel verleden tijd, want het Noordbroeksterdiep is er niet meer, wel nog de Noordbroeksterstraat en die geldt thans voor beide kanten.

Aan de walbeschoeiing is nog te zien, dat die een beetje opliep en dat was voor de brug, die daar met de andere zijde van het Noordbroek­sterdiep verbinding gaf. De weg naar Zuidbroek loopt daar nu zonder onderbreking door.

Het grote gebouw op de voorgrond staat er nog. Nu bedoelen we met een groot gebouw, zoals het op de foto is te zien. In werkelijkheid kan een klein gebouw op een foto toch wel groot zijn. De afstand van de plaats waajr de foto ge- nomen wordt tot de plaats waar het object ligt, kan reden zijn, dat een groot gebouw soms klein lijkt Dit bedrieglijke heeft ook ons al eens  parten gespeeld. In ieder geval is het huis op de voorgrond dat van café Homan of De Gouden Zon, zoals het ook bekend staat.

De hoek van de Noordbroeksterstraat en de Noorderstraat wordt er door beheerst en het is nog steeds een trefpunt voor vele personen en verenigingen uit het oosten van de gemeente. De bomen en het schuine gedeelte op de voor- grond zijn er niet meer. Men zou haast zeggen

de hoek is een beetje afgerond om het verkeer vloeiender te laten passeren. Wij hebben altijd het gevoel, dat men bij café Homan de gemeen- te verlaat of binnenkomt. Het is niet helemaal waar, want de woningen zijn dit punt voorbij- gestreefd.

In het daarop volgende huis woonde vroeger de wed. Krijthe, kruidenier en thans is er kapper v. d. Laan. Het huis, dat er een beetje bovenuit steekt, staat bekend als de meesterswoning en in ieder geval heeft meester Schomaker erin ge- woond Het geeft tevens dan, dat er een school gevestigd was en die is er trouwens nog. Daarnaast was een openruimte, het schoolplein. Dat is niet zo gebleven. Er kwam een café van Hateboer en later van Siccama. Dit café werd afgebroken en thans staat er de garage van de Carton- en Papierfabriek.

We zien dan nog een huis en wel achter de men- sen, die graag op de foto wilden komen. Zij wis- ten toen nog niet, dat zij vele jaren later in de krant zouden verschijnen. We kunnen de perso- nen niet herkennen en evenmin de smederij, die er vroeger in het huis moet zijn geweest. Het werd afgebroken en opnieuw gebouwd. Thans woont er de familie Kleine, als we tenminste goed zijn ingelicht.

Al is er op dit punt niet alles veranderd, ook Sappemeer-oost krijgt een ander gezicht. Het diep heeft zijn functie uit die dagen verloren. De carton- en papierfabriek is niet meer afhan- kelijk van de scheepvaart. We vinden er nu dan ook een brug, die we op deze foto nog niet aan- treffen, waarover de auto's naar de fabriek rij- den. We kunnen wel zeggen, dat Sappemeer- oost sterk geïnteresseerd is bij de zuidzijde van het diep. Er liggen daar verschillende indu- strieën en belangrijke. Sappemeer-oost is verder nog een wereldje apart en dat merken we door de hang aan de school. Eens in het jaar wordt er een schoolfeest georganiseerd en dat trekt de belangstelling van heel Hoogezand-Sappemeer. Het is beslist ook de moeite waard door de moeite, die eraan wordt besteed.