koos swart

Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer

Home

Contact

Copyright © 2017 H. Swart - http://www.koosswart.com

Nostalgie

Zoals het vroeger was....

Foto's en verhalen uit "Het Nieuwsblad" van 1959 & 1960

[In de volksmond "Het Bokkeblad"]

Pagina 6 van 26

Bekijkt men bovenstaande foto, dan zal men al gauw de conclusie trekken, dat dit het oude Winschot er diep moet zijn. Men moet echter de zestig jaar ruim gepasseerd zijn om vast te kun- nen stellen, waar men het langs het oude diep moet zoeken. Op de foto domineren de schepen en het grote gebouw. De schepen in die vorm, men treft die bijna niet meer aan en het ge- bouw .... Dat is zeker niet meer te zien.

Men kan wel een stap van zestig jaar terug ma- ken, want aan het einde van de negentiende eeuw of heel misschien het eerste jaar van de twintigste eeuw werd dat gebouw afgebroken. Er is geen nieuw voor in de plaats gekomen. Dat wil zeggen geen gebouw, dat de gelijke functie kreeg.

Misschien is het echter mogelijk, dat men aan de vorm van het diep toch enigszins kan bepa- len, waar men dit gebouw vroeger kon aantref­fen. Er zitten in de gemeente Hoogezand—Sap- pemeer namelijk niet veel van die scherpe boch- ten in het oude diep. Men vindt er een paar in de richting Martenshoek/Foxham en voor deze foto moet men de S-bocht na de fabriek van Gorter passeren.

Een zestig jaar geleden stond daar de fabriek, bekend onder de naam Fulton. Hij was van een familie Reinders en deed dienst als een graan- fabriek in de geest, zoals we nu nog de fabriek van Benes aan de Zuiderstraat te Hoogezand kennen. Die familie Reinders kan men thans nog aantreffen in de bekende oliefabriek, die in Drente is gevestigd.

Indertijd was het een belangrijke graanfabriek. Op de foto is dat in de vorm van het gebouw al te constateren, maar ook aan de schepen. Er liggen er verschillende, dat wil zeggen op de foto. Wat echter niet op de foto is te zien, is de rij van schepen, die soms vanaf deze plek tot aan de Foxholsterbrug lagen. Zij kwamen er allemaal graan brengen of het product mee- nemen.

Om het graan in de fabriek te krijgen, had men een goede oplossing gevonden. Van het schip ging het per Jacobsladder naar een gang, die onder de grond doorliep en in de fabriek uit- mondde. Zo kwam het graan op de plaats, waar het moest zijn.

Zoals we reeds schreven, is het gebouw afge- broken, maar die gang ligt er eigenlijk nog en de diverse leidingen, die in de loop der jaren zijn aangebracht, lopen erover heen. Er zijn trouwens nog enige dingen, die aan de fabriek herinneren.

Op de foto ziet men op de weg een vrouw staan, lopen     ----     een  foto haast onmogelijk. Daar-

naast ziet men een karretje. Kijkt men tussen die vrouw en het karretje door, dan staan er weer een paar mensen. Achter die mensen staat een kleiner donker huisje. Tot voor kort behoorde het aan de familie Rowaan (hotel Struvé) toe en is met een paar andere door de gemeente ge- kocht.

Naast dit huisje ziet men het kantoor van de fa- briek, dan de fabriek zelf met de pijp en aan het eind van de fabriek tussen de masten van de schepen door kan men weer het dak van een lager huisje opmerken. In dat huis woonde de turfschipper Helmers. Al is de fabriek dan af- gebroken, het materiaal werd toch nog enigs- zins gebruikt. Hiermee is namelijk op het eind, waar de fabriek stond, café De Fulton met slijterij verrezen, dat ook aan de familie Ro- waan behoorde.

De pijp van de fabriek verdween ook, maar het fundament bleef en dat kwam in de garage van Rowaan te liggen. Verder weten we nog, dat het kantoor nog de bakkerij van Menke is geweest en verder heeft men een aanknopingspunt aan de firma Buitenwerf.

Deze graanfabriek had het hart van de toen- malige eigenaar. Nadat de heer Reinders het bedrijf had moeten verlaten, kwam hij elk jaar daar nog terug om de groei daar ter plaatse op de foto vast te leggen.

Deze zeldzame foto is misschien wel van zijn hand, maar ook wanneer dit niet zo is, dan geeft zij toch een beeld van de veranderde en nog steeds veranderende gemeente. Men treft er de hoge bomen rechts op de foto niet meer aan. Een dergelijk karretje, als op de foto te zien, zal men niet meer midden op de weg aantreffen. Thans rijden er auto's die alleen door de maxi- mum snelheid beperkt worden in hun vaart.

Een zo grote verzameling van dergelijke sche- pen is uit het beeld verdwenen. Wel vinden we er de rij van scheepswerven aan de andere kant van het diep met hun coasters.

De fabriek is weg, de bomen zijn weg, het kar- retje is weg, de kleinere huisjes, die het nog lang hebben uitgehouden, zijn misschien ook al weg of zullen verdwijnen. Andere woningen ko- men, maar dank zij „Zoals het vroeger was. konden we dit plekje nog eens in herinnering roepen en in dit geval zullen er enkele bejaar- den zijn, die aan de fabriek, aan de eigenaar en aan de omgeving een herinnering hebben. Jon- geren zullen zich moeilijk kunnen voorstellen, dat daar een fabriek is geweest, maar de enkele overblijfselen getuigen ervan, dat in vroeger jaren in Foxham een belangrijke graanfabriek stond.