koos swart

Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer

Home

Contact

Copyright © 2017 H. Swart - http://www.koosswart.com

Nostalgie

Zoals het vroeger was....

Foto's en verhalen uit "Het Nieuwsblad" van 1959 & 1960

[In de volksmond "Het Bokkeblad"]

Pagina 9 van 26

Met bovenstaande foto zitten we al weer aan het diep. Zoals men links* boven kan lezen, is dit echter het Foxholsterdiep. Beter nog was het Foxholsterdiep of Kattegat, want zo werd het ook genoemd. Van hetgeen er op de foto te zien is, verdween er meer dan het water. Maar laten we eerst het groepje kinderen even onder de aandacht brengen. Voor zover dat mogelijk is. We kennen de kinderen niet. Zelf zullen zij zich misschien wel van de foto herkennen. Om- dat die een zese idertig jaar oud is, schatten we de kinderen thans op 42 a 50 jaar. Voor zover zij nog in Foxhol of Hoogezand—Sappemeer wonen, zullen zij zich de entourage van deze foto wel in herinnering kunnen halen.

Als wij hen aan het woord lieten, zouden zij de bekende lezer kunnen zeggen, dat de klapbrug op de achtergrond, die paar lichte streepjes tus- sen de mast van het schip en de palen langs de weg, vervangen werd door een betonbrug. Het diep is gedempt, maar de betonbrug is gebleven. Die klapbrug zal wel eens verzuchtingen hebben opgeroepen, want zoals de foto laat zien, was er belangrijke scheepvaart. Om de schepen te laten passeren, moest de brug dan wel eens open. Op deze manier kwamen de schepen, aardappelen veenschippers, van het Winschoterdiep op het Foxholstermeer en via het Drentse diep voeren zij naar Zuidlaren, misschien ook wel ter Zuidlaarder markt. Er werd dan ook nog een sluis gepasseerd, die uitgaande van de foto achter de Klapbrug lag en er voor zorgde, dat liet water in het diep op peil werd gehouden.

Toen eerst het diep achter de klapbrug werd ge- dempt, was ook de sluis overbodig en deze ver- dween eveneens. Dat gedeelte is nu voorzien van aardige gazons en struikgewas. Vanaf de klapbrug tot aan het Winschoterdiep is later ge- dempt en na de oorlog kreeg die weg daar de naam van Gerrit Imbosstraat, waarmee een ver- zetsheld werd geëerd.

Op deze foto, aan de kant van de boten, is nog steeds een gebouw, dat ten tijde van de opname al dienst deed en wel de oude school van Foxhol. Alen kan de school niet zien, want vanaf dat punt werd de foto genomen. Wel zijn er nog enige van de rij bomen, die men fors en fraai de lucht in ziet steken. De oude school heeft een nieuwe bestemming gekregen en nog niet zo heel lang geleden hebben we ons ervan kunnen

overtuigen, dat de school van binnen nog lang niet oud is, althans oud lijkt.

We waren toen bij de ingebruikneming van het Dorpshuis, waarvoor de oude school innerlijk een belangrijke verbouwing en verfraaiing had ondergaan.

De kinderen op de foto, de schippers op de schepen, mogelijk de brugwachter en de bewo- ners van de huisjes zullen in 1923 er niet aan hebben gedacht, dat het op die plaats zo gron- dig zou veranderen. Vast staat wel, dat de kin- deren zich er niet om bekommerd hebben. Op dat moment gebruikten zij nog volop de speel- plaats, die de kant langs het diep in de zomer bood.

Het is er altijd wel een belangrijke plaats ge- weest, want de voetbalvereniging behaalde er daar haar successen. Het zal ook niet zo lang meer duren, naar we aannemen of FVV verhuist van de Burgemeester van Roijenstraat weer naar de omgeving, waar het hart voor deze vereniging warm heeft geklopt. Men is er tenminste met de aanleg van een nieuw voetbalveld bezig en men is er nog met meer bezig. Ook Foxhol is zich aan het uitbreiden. Er komen nieuwe straten en daarmee ook nieuwe woningen.

Zoals we reeds zeiden is de oude school Dorps- huis geworden. Er zijn echter nog steeds kinde- ren, die onderwijs moeten ontvangen en dat ge- beurt in een nieuwe school. Deze neemt een be- langrijke plaats in de gemeenschap in, een ge- meenschap die Foxhol altijd heeft gevormd en met het Dorpshuis, een nieuw voetbalterrein en alle andere vernieuwingen zal die gemeenschap behouden blijven.

Uiterlijk is er dus wel iets veranderd en ook het wegennet is daar van belang. Voor de ver- binding van de Woldstreek met het recreatiege- bied Drente komt er een belangrijke weg te lig- gen en ook thans is de weg al van belang voor de verbinding met Kropswolde. De „oudeluis- ter van Foxhol is verdwenen, maar nieuwe luister ligt te wachten, want dicht bij deze gemeenschap zijn belangrijke industrieën gevestigd. Behalve een belangrijk woongebied, zal het ook een belangrijke doorgang naar andere gebieden vormen. De entourage wordt nog meer veranderd, sinds er na de opname van deze foto al veranderd is.