koos swart

Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer

Home

Contact

Copyright © 2017 H. Swart - http://www.koosswart.com

Nostalgie

Zoals het vroeger was....

Foto's en verhalen uit "Het Nieuwsblad" van 1959 & 1960

[In de volksmond "Het Bokkeblad"]

Pagina 13 van 26

Ongetwijfeld zullen we in de serie van „Zoals het vroeger was...." nog wel eens uitzwerven naar andere plaatsen. Uit de tot op heden gepu- bliceerde foto's komt echter duidelijk vast te staan, hoezeer het leven in Hoogezand-Sappe- meer beheerst werd door het oude Winschoter- diep. Het hart van het diep is eigenlijk wegge- nomen, er is geen doorstroming meer, maar het leven van de gemeente speelt zich nog voor een groot deel langs de oevers van het oude diep af. Van Foxhol tot aan Borgercompagnie hebben we nu al foto's van het oude diep gehad. We hebben gezien, dat er veel veranderd is langs de ader, die de gemeente met onderbrekingen nog steeds doorsnijdt. Eerder dan met het diep zelf is men begonnen met het dempen van zijn af- takkingen. Deze week hebben toe een foto, die velen zich misschien nog wel zullen herinneren, want het is nog niet zo lang geleden, dat het Kleinemeersterdiep tussen Zuiderstraat en Mid- denstraat werd gedempt.

De lezer weet nu, als hij het zich niet herinne- ren kon, dat de hierboven afgebeelde foto het Kleinemeersterdiep is. Hij of zij wordt er nog dagelijks aan herinnerd, want elke dag gaan we of in ieder geval vele inwoners uit de gemeente over het Kleinemeerster bruggetje. U ziet er op de foto als een trouwe wachter een man voor staan. Dat trouwe wachter is niet een mooi ver- zinseltje, als men het zo tenminste wil waarde- ren, want brugwachter Spoor was één begrip met het Kleine meersterbrugget je.

Hij waakte gr toen over of het zijn eigen bezit was.  ]a, en als men goed kijkt, dan zal men zien, dat het niet hetzelfde bruggetje is van thans. De verbinding, die er op het ogenblik tussen Noor- derstraat en Zuiderstraat te Sappemeer bij de Kleinemeerster straat is, is belangrijk breder dan ten tijde van bugwachter Spoor. Met een fiets konden twee elkaar tegemoet komende personen nauwelijks passeren en thans kan men met een driewielige bakfiets de oversteek van Zuid naar Noord of andersom wagen.

We geven toe, dat het nog maar een miniem bruggetje is en het is er altijd oppassen gebla- zen. Het verkeer over de Noorderstraat blijft altijd gevaarlijk wanneer men naar of van de brug wil oversteken.

Op de foto ziet men dan brugwachter Spoor ervoor staan. Aan de andere kant onder de boom boven de pet van de brugwachter staat een klein huisje, Dat was het domein van de brugwachter en toen nog niet van steen, maar van hout. Brugwachter Spoor was ook niet van steen. Als kwajongen diende men echter niet aan de brug te komen, want dan kreeg men het met de verantwoordelijke man aan de stok. Dat was voor de op streken beluste jongelui een factor waarmee zij rekening diende te houden. Het hoorde zo'n beetje bij het brugwachtersilde, dat zij het hun toevertrouwde pand als eigen pand beheerden.

Het lijkt wel of die twee bomen op de achter- grond links er gelijk over denken. Zij hebben het huis tenminste zo opgesloten, dat men er moeilijk zou kunnen komen zonder met de bo- men kennis te maken. Dat gebouw tussen die bomen was de blauwververij van de Gebr.Lub- bers. Zij hebben zelf in een huis vlakbij ge-

woond, namelijk op de plaats, waar thans de Gezuters Kraai wonen. Wanneer men het goed bekijkt, zit er iets in, dat de gebroeders opge- volgd werden door de gezusters en dat beiden met wol te maken hadden of hebben.

De gebroeders Lubbers zorgden er voor, dat het wollen gesponnen goed blauw werd geverfd en daarvoor werd er gespoeld in het water van het Kleinemeersterdiep. Dat doen de gezusters Kraai niet meer. Trouwens het diep is daar ver- dwenen en het Winschoter diep leent er zich niet voor. De wollen goederen worden bovendien op een veel modernere wijze geverfd.

Rechts van de blauwververij en het brugwach- tershuisje ligt een ander bruggetje, dat de beide zijden van het Kleinemeersterdiep verbindt. Men zal zich dit nu nauwelijks kunnen indenken, want de Zuiderstraat loopt gewoon door of dat altijd al het geval was. Aan de kant van de Zuiderstraat ziet men vaag op het hek van de Kleinemeersterbrug een paar personen hangen, tenmins als uw ogen het kunnen ontdekken. Die jongens kennen wij niet en misschien herkennen zij zich zelf niet op de foto. Zij zouden ons ech- ter wel kunnen vertellen, dat aan de andere kant van het bruggetje over het Kleinemeersterdiep een huis staat, waarin Ruiter woonde. Het is er nu niet meer, want het werd door brand verwoest.

Op die plaats staat thans het huis van Willem Smid. Behalve deze verandering zijn er nog meer gekomen. De huizen spiegelen zich daar thans niet meer in het water. Misschien doen zij dat op een regenachtige dag nog wel in het met water overspoelde asfalt van de Kleinemeerster- straat.

Waar thans het voormalig Arbeidsbureau staat, stond in die tijd nog het zgn. „Flinthok", op de foto ook nog zichtbaar, waar de werklozen 's winters de keien kapot moesten kloppen, waar- van het puin werd gebruikt voor de wegen.

We hadden het al eens over die straat, namelijk het watergemaal werd toen vooral in „Zoals het vroeger was...." op de voorgrond geplaatst. We zouden zeggen, dat het op deze foto naar de achtergrond is geschoven. Als we ons ten- minste niet vergissen zien we op de foto een smalle rechte streep onder de grote boom in het midden. Dat moet de pijp var het gemaal zijn. Zoals eerder gebleken, moeten er op die plaats voorheen wieken van een triolen hebben ge- draaid. Reeds in 1772 zou door de molen voor een goede waterverplaatsing zijn gezorgd. Na 1884 is het stoomgemaal geworden en ongeveer met de eerste wereldoorlog heeft men overge- schakeld op electriciteit. Hel is op boven-staande foto dus tvel een hele hap, wat er allemaal is verdwenen en een andere gedaante heeft gekregen. Op de foto mondt het Kleine-meersterdiep in het oude Winschoterdiep uit, loopt de Zuiderstraat op die plaats langs het oude Winschotendiep en over een zeker\ periode is ook het Winschoterdiep er niet meer. Men kan er echter op rekenen, dat het punt bij de Kleinemeersterbrug evenals voorheen en thans een belangrijk punt zal blijven. Inplaats van de brug zullen er dan misschien knipper-bollen zijn, om de mensen van de ene kant naar de andere te verhelpen.