koos swart

Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer
Sappemeer

Home

Contact

Copyright © 2017 H. Swart - http://www.koosswart.com

Nostalgie

Zoals het vroeger was....

Foto's en verhalen uit "Het Nieuwsblad" van 1959 & 1960

[In de volksmond "Het Bokkeblad"]

Pagina 19 van 26

Bovenstaande foto is in de serie ,.Zoals het vroeger was....” niet geheel onbekend. We waren er al eens een keer. Van een andere kant, de kant van Sappemeer om het zo maar te zeg- gen, zagen we toen het gemeentehuis van Hoo- gezand. Nu staan we op de Hoogezandsterbrug en dan zo'n zestig jaar geleden. Deze foto is dus nog iets ouder dan de vorige. We hebben nu het gedeelte woningen, dat het dichtst bij de Dam is gelegen. Men kan het zich nauwelijks voor- stellen, dat het eerste huis links op de foto en links van de telefoonpaal op de voorgrond de plaats inneemt, waar thans Modehuis Gorens is gevestigd.

Toch is het zo en er was de manufacturenzaak van Gebr. de Boer gevestigd. Het winkelraam tekent zich nog duidelijk af. Minder goed is te zien het dak boven het tweede huis. Het stond op de grote schuur achter dit huis gelegen en behoorde gezamenlijk toe aan bakker Kuitse. Schuur en huis zijn hun diensten blijven bewij- zen. Na bakkerij Kuitse werd het aangekocht door B. H. Ruding koffiebranderij te Hoogezand. De schuur werd grossierderij en het huis werd kantoortje.

Daarna is het nog eens veranderd. Het werd na- melijk verkocht aan de heren Bosma en Hoep- man. De schuur bleef grossierderij, nu voor Hoepman. Het rechtse gedeelte van het huis werd woning, terwijl links de heer Bosma jaren lang een kapperszaak dreef. In dit laatste ge- deelte kwam nog niet zo lang geleden de groen- tenzaak van Scholtens.

Misschien heeft men al die veranderingen niet bij kunnen houden. Eenvoudiger wordt het door het open terrein voor het gemeentehuis. Dit werd aangekocht door fotograaf Conens, de vader van de huidige fotograaf. De zaak hiervan is rechts gevestigd en links aanvankelijk dezelfde Bosma, de later naast Hoepman kwam. De plaats van Bosma werd na de verhuizing ingenomen door herenmodehuis W. Gorens, dat in 1938 naar allereerst genoemd huis is gegaan en op damesmode is overgeschakeld, al wordt de herenmode niet geheel vergeten.

Een blik op de foto zal doen bemerken, dat er aan het exterieur van bedoelde panden heel wat is veranderd. Van te oude is niets of weinig over- gebleven, terwijl fotograaf Conens gekomen is en thans een cafetaria naast zich heeft.

Ja het gemeentehuis is ook heel wat veranderd. De etage is verder naar achteren doorgetrokken. Op de foto ziet men naast de twee grote ramen aan de zijkant een lager gedeelte. Achter dat derde en vierde raam woonde vroeger de ge-

meente-veldwachter en conciërge v. d. Weijde. Dat is op de plaats, waar thans het kastje met papieren hangt, zodat ieder van de gemeente zich op de hoogte kan stellen. De twee grote zijramen op de etage zijn nu ook blinde muur geworden en daaronder is de burgemeesters- kamer. Lang geen fraai gemeentehuis en het is maar goed, dat er plannen zijn voor een nieuw gemeentehuis. Nu maar hopen, dat die plannen zo spoedig mogelijk worden verwezenlijkt.

We zullen nog even het gemeentehuis voorbij gaan. We deden dit een vorige keer ook al, toen speciaal dat gedeelte op de foto stond. Helemaal volledig waren we toen niet en nu misschien ook nog niet. Wel weten we meer en duidelijker. Naast het gemeentehuis was de boekhandel en drukkerij van Tiddo Smit. Dat is het huis met het vooruitstekende bovenkamertje. Het huis werd eigendom van de gemeente en nu is de ene helft conciërgewoning, de andere helft Drogis- terij Centrum.

Op het huis van Tiddo Smit volgde café Pieter- sen, ongeveer ter hoogte van de meest naar Sappemeer toe staande persoon uit het groepje op de foto. Café Pietersen werd later omge- bouwd. Aan de ene kant is nu sigarenmagazijn Huizing gevestigd en aan de andere kant de manufacturenzaak van Derk Blaak. Het is be- kend, dat deze zaak door emigratie niet zo lang meer zal bestaan.

Vaag ziet men achter de tweede telefoonpaal nog een donkere vlek. Dit moet het hout zijn, waar thans nog Koetse is gevestigd. We zien op de voor grond in het diep nog een soort vlot. Het is echter geen vlot, maar een steigertje op palen en diende voor de Hoogezandster snik en andere vaartuigen om er pakjes af te geven of op te nemen. De berm van de weg naar het diep leverde namelijk nogal moeilijkheden op.

Het steigertje ligt er niet meer, want de snik is verdwenen en ook andere boten kunnen niet meer onder de Hoogezandster brug door naar Groningen. Het diep loopt ongeveer bij het ge- meentehuis dood op de uitlopers van de Dam en de uitlopers aan Sappemeer-kant gaat nog groeien, want er is al een schuit met zand ge- stort en het diep zal ongeveer gedempt worden tot aan de De Hout manstraat.

Er is wel heel wat veranderd in de ongeveer zestig jaar, dat deze foto oud is. Zij werd name- lijk gemaakt van een oude ansicht en de verzen- dingsdatum ligt omstreeks 1900. Bovendien werd het open terreintje bij het gemeentehuis in 1912 bebouwd.